آفت
سپتامبر 26, 2016
مجمع الجزایر
سپتامبر 29, 2016

آئینه

دل بر آئینه مَبَند!

که پُر از زَنگار است

و به آبادی نیز

که همه آوار است

زِ کِه می پُرسی

که کجاست

ناکجا آبادَت ؟

راهِ رفتن بسته

همه جا دیوار است

مَردُمانِ این شهر

هَمِگان در خواب اَند

و عروسک هایی

بَر دَرِ ارباب اَند

و دهان ها همه باز

نه برایِ گفتن

که برایِ خوردن …

 

Sartrouville

22/Sep/2016