نو بهاری دیگر
مارس 20, 2017
خاک سپاری
مارس 23, 2017

آب و سراب

??????????????????????????????????????????????

هنگامِ تشنگی، در جستجویِ راهی هستی به آب.

هرگز همۀ راه ها بسته نیست. همیشه در کنار راه یا راه هایِ بسته، دستِ کم یک راهِ باز وجود دارد.

مشکل از راه نیست، مشکل از تشخیصِ راه از بیراهه است.

برخی از راه هایِ باز، تو را به بازی می گیرد، به سراب می بَرَد.

ابتدایِ راه و بیراهه یکی است، مشکل از انتهایِ راه است و تشخیص آب از سراب.