ذوب
فوریه 27, 2017
تماشا
فوریه 28, 2017

آخرین درس

و سرانجام

آخِرین درسی که زندگی به تو می آموزد

تاریخِ مصرف است.

تاریخ مصرف اَت که تمام شُد، باید بِرَوی.

هر نردبانی تاریخِ مصرف دارد…

 

Sartrouville

28/Fev/2017