وفا
مارس 18, 2019
طنز بهاری
مارس 22, 2019

آرزو

حَبسِ   در   روزگارِمان   نَفَس  است

شکلِ سنگینِ  واژه ها  قَفَس  است

مُردَم  از زردی  و  هُبوطِ   خزان

نازنینا   بهارِمان   هوس   است

 

20/Mar/19

Sartrouville