میهمان
آوریل 28, 2018
شیدا
ژوئن 29, 2018

آشفته

با  این همه  آشفتگی ام خواب  ندارم

وین  زخم زبان  را چه  کنم؟ تاب ندارم

گویند که  دیوانه و مجنون شده  پیمان

زاین ابرِ سیَه صِبغِه  که  مهتاب  ندارم

 

P-Bagheri

Sartrouville