بدرود ؟!
می 2, 2017
تعادل
می 3, 2017

آموزش ( انسان یا حیوان؟!)

خسته ام از دیدنِ فیلم هایِ آموزشیِ انسان به حیوان

که یاد می دهد

انواعِ رفتار را

راه رفتن

دست دادن

پریدن

و حتی انواع رفتارهای متمدّنانه! را.

اشرفِ مخلوقات است دیگر

یعنی با شرف ترینِ مخلوقاتِ جهانِ هستی

اما کدام شرف؟

که این موجودِ دو پایِ پُر مُدَّعایِ جاهل را

نه شرفی است و نه حیثیّتی

که به خود اجازه می دهد چنین کاری را.

باید درس هایِ بسیاری از حیوانات فرا گرفت

فیلم هایِ فراگیریِ انسان از حیوان را کجا می توان یافت؟

فیلم هایی با محتوا و مَضمونِ عاطفه، شرف، وفاداری، اخلاق و …..

Sartrouville

02/Mai/2017