کهنه گی
مارس 14, 2017
حوصله
مارس 16, 2017

آموزش

انسان ها را با آموزش می توان عالِم کرد، اما نمی توان آدم کرد.

مشکلِ انسان ها از جایی آغاز میگردد که نزدِ آنان، وسیله تبدیل میشود به هدف.

و چُنین است تفاوتِ بنیادین بینِ انسان ها و آدم ها.