شکوه
دسامبر 9, 2016
گپی با حمید مصدق
دسامبر 10, 2016

آواره

ما   گرفتارِ  تازیانه  شدیم

راویِ عشقِ صادقانه شدیم

خِرمَنِ  جانِ مان  در آتش سوخت

شعله هایی  درونِ  خانه  شدیم

یک به یک سرنگونِ  خاک و کنون

چون  گرفتارِ  موریانه  شدیم

همچو  لب   تشنگانِ  صحرایی

سویِ  دریایِ  بی  کرانه  شدیم

غم و  دردی کشیده ایم، کنون

عاشقِ  سرود  و  ترانه  شدیم

چَشمِ   اُمیّدِمان  به خَلوَتِ  دل

عاشقِ  بَزمِ  عارفانه  شدیم

در  گریز  از درندگان  و  دَدان

رانده ازِ کوی و آشیانه شدیم

قومِ  آواره ای  به  دشتِ  جُنون

شُهره  در عالَم  و زَمانه  شدیم

نَه  اُمیدی  زِ  قاصِدک  خبری

بی دل  و بی خبر  زِ خانه شدیم

عهد و  پیمانِ مان به  خاکِ  وطن

شاهدِ  راهِ  عاشقانه  شدیم

 

Sartrouville

01/Dec/2016