زمان وصل
آوریل 6, 2018
رسوایی
آوریل 12, 2018

آگاهی

به شب سواران بگو سپیده در راه است

بگو  جفایِ   زمانه  گاه  و  بیگاه   است

به هوش بوده که مَقهورِ جاهِلان نشوی

که روشنی زِ  دلِ  عاشقانِ  آگاه  است

 

P-Bagheri

Sartrouville