مهجور
می 22, 2017
حاصلِ عمر
می 25, 2017

آینه یِ گذشته

وقتی “آیندۀ ”  کسی برای اَت مهم نیست

وقتی از “حال” اش نیز، بی گوشۀ چشمی عبور می کنی

بی گمان، هرگز، همراه و همسفرِ “گذشته” اش نیز نبوده ای…

Sartrouville

23/May/2017