باز باران
دسامبر 24, 2016
تک بیتی
دسامبر 24, 2016

ارزش

عاشقی  برقِ  نگاهی ست  که  دل می لرزد

زندگی جوششِ عشق است که دل می ورزد

عاقلان  مَنعِ  دل  و   عاشقی  و  رُسوایی

عاشقی  بخششِ  جان است، بدان می ارزد

 

Sartrouville

23/Dec/2016