رهایی
نوامبر 18, 2016
قفس
نوامبر 19, 2016

امان

Deserted city on Shabbat. Tel Aviv 2005. Contact email: New York : photography@magnumphotos.com Paris : magnum@magnumphotos.fr London : magnum@magnumphotos.co.uk Tokyo : tokyo@magnumphotos.co.jp Contact phones: New York : +1 212 929 6000 Paris: + 33 1 53 42 50 00 London: + 44 20 7490 1771 Tokyo: + 81 3 3219 0771 Image URL: http://www.magnumphotos.com/Archive/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&IID=2TYRYD9M77SS&CT=Image&IT=ZoomImage01_VForm

این قطره هایِ اشک، امانَم نمی دهد

نا گفته هایِ عشـق، زمانَم نمی دهد

این روزگارِ  پَست و  جفا پیشه  و  دَنی

بختی به پُشتِ همچو کَمانَم نمی دهد

 

Sartrouville

15/Nov/16