سونامی
آگوست 6, 2016
استعفا
آگوست 8, 2016

انتظار

دل بَر کَف  و خموده ، کناری نشسته ام

افسرده جان ، به ناله و زاری نشسته ام

زین  هَمرَهانِ  مُدَّعی  و  ظاهرالصَّلاح

دل پُر زِ خون و چَشم به یاری نشسته ام

Sartrouville

Juin 2016