بیدار
ژانویه 9, 2020
تزویر
ژانویه 17, 2020

اندرز

تا که  پامالِ  ستم هایِ  حریفان  نشوی

پای در  راه  بِنِه  تا که  پشیمان  نشوی

پشتِ هر خصمِ وطن خاک نِما تا زین پس

شاهد و وارثِ  یک  کشورِ  ویران  نشوی

 

08/Dec/19

Sartrouville