یادگاران
نوامبر 28, 2019
وطن
دسامبر 5, 2019

اندرز

ای  سَراپایِ  تو  از  کینه  و  نفرت  لبریز!

دست کوتاه ازاین خاک وازاین مُلکِ عزیز!

گویَم  امروز  تو  را  موعظه  و اندرزی

از دَمِ  خشم  و زِ خونخواهیِ مردم  بُگریز!

 

25/Nov/19

Sartrouville