زادروزِ زمانه
فوریه 18, 2017
چینی بند زن
فوریه 20, 2017

انقلاب و آزادی

Clenched fist held in protest vector illustration. Panoramic

مُشت بر سَما میزدیم با شادی

زنده باد انقلاب و آزادی

لیک چون ابلهان ندانستیم

دشمنِ شادی است و آبادی

 

Sartrouville

10Fev/2017