عذاب بیداری
نوامبر 3, 2016
کوروش
نوامبر 4, 2016

باخت

بِنگر که  با  فِراق، غریبانه  ساختیم

آهنگِ  عشق، با غمِ دل ها نواختیم

با  دل  زِ  مهرَبانیِ  دلدار  گفته ایم

پیـمان  ببسته ایم  و لیکن  بباختیم

 

Sartrouville

03/Nov/2016