بی خریدار
آوریل 7, 2017
دوایِ درد
آوریل 10, 2017

بازیچه

بدان  لطف و  بدان  گرما، به  آن مهمان  نوازی ها

به آن حرف و به آن قِصّه ، به آن افسانه سازی ها

تنم  بازیچۀ   دل   شُد، که  دل  بُگشودم اَت  یکجا

مرا  سرگرمِ خود  کردی، چُنان  کودک  به  بازی ها

Sartrouville

07/Avril/2017