گرداب سکوت
می 18, 2017
دروغ های دلپذیر(مینیمال)
می 21, 2017

بزرگی!؟

فرزندم!

بزرگ نشو، همان کودکی اَت خوب است.

کودک بمان، باور کن بزرگی را به هیچ بهایی نمی خرند.

جز آنکه هندوانه ای به بزرگیِ بزرگی اَت می گذارند زیر بَغَل اَت

و صدها برابر آن، بارَت می کنند،

به بهانۀ بزرگی.

فقط اسباب بازی های اَت بزرگتر می شوند.

کودکی و کودکانه های اَت را به ارزانترین بها می فروشی و چه شتابی داری برایِ بزرگ شدن!

آدم بزرگ ها، دلِ پُر بهایِ تو را می گیرند و بجای آن عقل ارزانی اَت می کنند.

عقلی که در هیچ بازاری به پشیزی نمی اَرزَد.

بزرگی هایِ کودکی اَت را گُم نکن.

باور کن بزرگان!!! کوچکتر از آنند که فکر می کنی…

کودکی های اَت را گُم نکن ، نگاه دار تا بزرگ باشی.

Sartrouville

20/May/2017