غایب
آوریل 26, 2019
پاسخی به حافظ
می 20, 2019

بهارانه

این دلِ  دیوانه  را، دلبرِ جانان  خوش  است

فصلِ بهاران شده، بوسه  فراوان خوش است

هَر دَم  از این  باغِ  تو، عطرِ  گُل  و  نسترن

نرگسِ مستانه  را،  بادِ  بهاران خوش است

پنجه به موی اش  زنی ، گاهِ  قَدَم های  او

راهیِ بُستان شدن، دردلِ باران خوش است

قصدِ گُل  و سبزه کُن، شادی  و لبخنده  کن

در دلِ این گُلسِتان، خندۀ  یاران خوش است

گر  که  زِ  جانِ  جهان، جور  و جفا  دیده ای

دستِ دُعا بَر سَما، درطلبِ جان خوش است

یارِ  غریبان  مَشو!  اسبِ  سِتَم  را  مَران!

هر قَدَمِ  زندگی، در بَرِ  پیمان خوش است

 

09/May/19

Sartrouville