باران
اکتبر 23, 2016
فریاد در سکوت
اکتبر 24, 2016

بهانه

نمی خواهم! نمی آیم! بهانه ست

که طعمِ قصّه های اَت شاعرانه ست

دل اَت اینجا، نگاه اَت جایِ دیگر

که میدانی نگاه اَت عاشقانه ست

لب اَت وا کن، فَضا را مُشکبو کن

صدای اَت پُر زِ آهنگ و تَرانه ست

دَمی بِنشین کنارَم تا بِگویَم

که دریایِ نگاه اَت بی کرانه ست

و گویم از غم و دردِ جدایی

کلام اَم بی بَدیل و صادقانه ست

که پیمان بستن و بشکستنِ دل

گناهِ  دلبر و رسمِ زمانه ست

 

Sartrouville

Oct/2016