رنج
ژانویه 30, 2019
نشانه
فوریه 6, 2019

به نام عشق

باید به  نامِ عشق، سلامی دوباره  کرد

وین آسمانِ  زنده دلان  پُر ستاره  کرد

گر موجباتِ عشقِ  بُتان  دوزخی  بُوَد

باید گناهِ  دوزخیان شُست  و چاره کرد

همراهِ  دلبری  که  بلا و فسونگر است

هرگز نَشایدم  که به عشق استخاره کرد

صدری به سجده نهاده  بُدم  نَزدِ  پادِشَه

زان رو که احتشامِ مرا یک اشاره کرد

گَر مِهر و عاشقی، شده  همپایۀ  جنون

باید که لحظه های جنون را شماره کرد

افسرده بوده جان و دل از دستِ روزگار

مدیونِ  دلبرم  که دل اَم  پُر شراره  کرد

دل را به رسمِ عشق و وفا هدیه دادم اَش

پیمان شکست و قلبِ مرا پاره پاره  کرد

02/Feb/19

Sartrouville