دو بیتی
ژانویه 3, 2015
زودگذر
ژانویه 15, 2016

بگذار و بگذر

دلم را زیرِ پا بگذار و بگذر

نمی گویم چرا ، بگذار و بگذر

نگه کن بَر سَما ، گویی ندیدی

دلِ رنجیده  را ، بگذار و بگذر

سراپای اَت صفایِ دیدگانم

صفایِ دیده را بگذار وبگذر

کرامت میکن و کمتر تَاَذّی

مرا بهرِ خدا بگذار و بگذر

سرشک از دیده بارم از غمِ دل

مرا با این عزا بگذار وبگذر

وفا کردم ، جفای اَت حاصلم شد

جفای اَت را وفا ، بگذار و بگذر

نگاهم در پِی اَت ، واندر دهانم

زبانم را دعا ، بگذار و بگذر

ز پیمان بستن و بشکستن دل

نمی آید صدا ، بگذار و بگذر