غم فراق
نوامبر 3, 2016
باخت
نوامبر 4, 2016

عذاب بیداری

Dreaming Intellect series. Backdrop composed of human face and technological elements and suitable for use in the projects on mind, reason, intelligence and imagination

بیداری رهایت نمی کند

گاه

باید خوابید

و

خواب ترانه دید

و تکه ای از دل خود برداشت

و

پیوند زد

به حقیقت …

که بیداری

حقیقت است

و حقیقت “تلخ”

و خواب

تب آلوده ای است

شیرین و فریبا

که گاه گرما بخش

و

گاه سوزاننده وجود

اما

هر چه هست، “شیرین” است …

و گاه دوست داری

خواب

فریبت بدهد

که بیداری

عذاب دیرین است …

 

Sartrouville

27/Oct/2016