فریب
ژانویه 7, 2020
اندرز
ژانویه 13, 2020

بیدار

همه در خواب و مَرا ذهنِ فراموشی نیست

مَر زَبان را چه کنم؟ قدرتِ خاموشی نیست

زخمه  بر  تارِ  دل  و  نغمۀ  بیداری  خوان

خُفته  بیدار  نِما، دورۀ  بی هوشی نیست

 

09/Jan/20

Sartrouville