تغییر یا سقوط؟
آوریل 6, 2017
بازیچه
آوریل 8, 2017

بی خریدار

بیچاره دل اَم  بین  که  خریدار ندارد

جُز غُصّه  و دلدادگی اَش کار  ندارد

گفتم  به دو بوسه غمِ  دل  را  بِزُدایَم

گِریَند  بَر آن  بوسه  که  بازار ندارد