مدعی
می 6, 2017
دفتر اندیشه
می 7, 2017

تحمل

بنگر چه عذابی که کشیدیم و بماندیم

بر تارِ  دلِ  غمزده، یک  زخمه نشاندیم

از  ظلمِ  پری  چهرۀ  افسونگرِ  زیبا

دستی به  دعا بر درِ میخانه  رساندیم

 

Sartrouville

06/May/2017