گپی با حمید مصدق
دسامبر 28, 2016
نصیب
دسامبر 29, 2016

تحمل

نمی دانم چرا

ولی می دانم،

انسان، تحمّل می شود تا زاده شود.

و زاده شده برای تحمّل.

تحمّلِ همه چیز

از زمانِ تولّد تا لحظۀ مرگ

تحمّلِ ورود به دنیایی ناشناخته و ناسازگار

تحمّلِ اضطرابِ لحظۀ مرگ

تحمّل همه چیز

حَتّی زندگی …

 

Sartrouville

28/Dec/2016