نسل ها
نوامبر 7, 2016
ترامپ و آینده
نوامبر 9, 2016

ترامپیسم

پدیده ای که آن را “ترامپیسم” نامیده ام، بخشی از روند مخالفت و ایستادگی در روند جهانی شدن است از جانب افراطی های “مرز اندیش” و زاویه تنگ دید و دیدگاهشان نسبت به بشریت و جامعه جهانی و مرز بندی بیمار گونه بین خودی و غیر خودی. هر چند، هیچگاه بدون عشق به وطن نمیتوان به جامعه جهانی عشق ورزید چرا که با عشق به فرزند است که میتوان فرزند دیگران را نیز دوست داشت، اما افراط و یکجانبه نگری در ارتباط بین خود و ملل دیگر نیز بسیار مخرب خواهد بود. پایه بسیاری از جنگ های بشری نیز به واسطه همین زاویه تنگ دیدگاه قرار دارد.

در اینکه جهان در حال تجربه کردن بی نظمی های بی سابقه و گسترده ای است شکی نیست، اما باید دانست که ریشه چنین هرج و مرج ها و بی نظمی های جهانی، علاوه بر منفعت طلبی برخی از صاحبان سرمایه که سود خود را در چنین پدیده هایی جستجو میکنند، فرآیند گذار جامعه بشری از پارادایمی به پارادایم دیگر است و همیشه نیز همینگونه بوده. نگاهی به تاریخ پیشرفت علمی و فرهنگی بشر و هرج و مرج های ناشی از تغییر پارادایم، میتواند به ما در درک چنین پدیده ای کمک کند.

فرآیند و اصولا واژه “جهانی شدن”، یک فرآیند فرهنگی- علمی- اقتصادی و اجتماعی است که اغلب از جانب  سیاستداران بکار برده میشود و لذا جامعه نیز، برخلاف واقع،  آن را پدیده ای سیاسی میداند. و بسیارند سیاستمداران افراطی مرز اندیش که به مخالفت با آن برخاسته اند و در این راه از حمایت “عوام” نیز برخوردارند و در مقابل، اندیشمندان، کارشناسان و افراد تحصیل کرده و نخبه جامعه، عموما، به دلیل درک ماوقع، پشتیبانی از چنین فرآیندی را لازم میدانند.

به تمامی مولفه های پدیده جهانی شدن نمی پردازیم، که بحثی است خارج از حوصله یک نوشتار کوتاه، اما باید دانست، که در درازای تاریخ، همواره بوده اند کسانی که بطور موقت سد راه تغییرات پارادایم شده و به نوعی آن را به تاخیر انداخته اند اما هرگز موفق به شکست آن نشده اند چرا که نیاز جامعه بشری به پیشرفت در همه سطوح، سرانجام چنین مقاوت هایی را در هم شکسته و درلا به لای چرخ دنده های تغییر خرد میکند و راه خود را ادامه میدهد و این طبیعت جامعه بشری است.

ترامپ و ترامپیست ها باید بدانند که پیروزی های کوتاه مدت نمیتواند تضمین کننده پیروزی نهایی آنان باشد چرا که جامعه بشری( در مجموع) به واسطه و به لطف تکنولوژی و تبادل بسیار سریع اطلاعات در همه سطوح، در حال دریافت آگاهی های لازم برای پیشرفت است. به خاطر داشته باشیم در هم شکستن پرده آهنین را و مردمی که در اثر افزایش آگاهی ها، مرزهای تصنعی و دست ساز را شکسته و در یکدیگر ادغام شدند.

در عصر انفجار اطلاعات و کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی، ترامپیسم سعی ای است بیهوده بر ممانعت از شکل گیری دهکده جهانی.

به امید آن روز…