بی اخلاقی های سیاسی
اکتبر 12, 2016
طره
اکتبر 15, 2016

ترانه

تو  برایِ  دلم  ترانه  بخوان

از لب اَت قصّه  عاشقانه بخوان

بُغضی از عشق در  گلو داریم

از تب  و  نالۀ  شبانه  بخوان

دیدگانِ  پُری  زِ  اشکِ  نیاز

چَشم بَر  بَند و  بی بهانه بخوان

آنچه در کُنجِ  دل  نهان داری

همه را صاف و صادقانه  بخوان

جام و پیمانِ عاشقان شِکَنَند

هان! زِ بَد عهدیِ  زمانه بخوان

Sartrouville

11/10/2016