آموزش ( انسان یا حیوان؟!)
می 2, 2017
زندگی و آگاهی های فلسفی
می 3, 2017

تعادل

انسانِ متعادل، نتیجۀ تعادل در غم و شادی، و در گریه و خنده است.

و پیامدِ عدم تعادل در هر کدام از این پدیده ها، زندگی و انسانِ نا متعادل است.

جامعۀ متعادل نیز، مُتشَکِّل از انسان هایی است متعادل.

تعادل را باید یکی از شروطِ اصلی و اساسیِ پیشرفتِ  انسان و جامعه دانست.

Sartrouville

18/Avril/2017