بدون شرح
آوریل 5, 2017
بی خریدار
آوریل 7, 2017

تغییر یا سقوط؟

شعارِ “تغییر”  سَر می دهیم امّا،

گاهی، با خطایی آشکار و تعبیری واژگونه، “سقوط” را “تغییر” می نامیم.

و “سقوطِ اخلاقی”  را  “تغییرِ دیدگاه”!!!؟