سازِ دل
آوریل 23, 2017
سیراب
آوریل 25, 2017

تلاطم

هیچگاه اقیانوسِ زندگی را آرام ندیده ام

در تَلاطُمِ امواج

قایق اَت هرچه کوچکتر باشد،

هراسِ بیشتری داری

بیشتر عذاب می کشی

تَلاطُم را بیشتر حس می کنی

اما، بزرگ و بزرگتر که باشی

هیچ دریایی، هرچند مُتَلاطِم

چندان بالا و پائین اَت نمی بَرَد

ثُبات و آرامشِ بیشتری خواهی داشت

بزرگ فکر کن!

دریا دل باش!

بزرگ باش!

گاهی لنگری بینداز و امواج را به تماشا بنشین

گرچه هراسناک

اما زیباست

و هرچه هراسناک تر

زیباتر و دلربا تر

گاهی غوطه ور شو

در میانِ موج

در دلِ آب

و صدفی صید کن

زیرِ این امواج خروشان

چُنین صدفی را، هر کسی لیاقتِ صید نیست.

امواجِ زندگی، تنها انسان هایِ کوچک را آزار میدهد

می هراساند

چندان شتاب مکن!

انتهایِ این اقیانوس از همینجا نیز هویدا است:

ناکجا آباد.

Sartrouville

20/Avril/2017