متفاوت ترین جنگ
اکتبر 7, 2016
آزادی
اکتبر 9, 2016

تهی

هر چه خواهی بِفُروش

هر چه خواهی خرج کن

از برایِ هیچ …

مگر احساس و دل اَت

و نگه دار

احساست را ،

که تُهی خواهد شد،

دستان اَت

از گُل واژه هایِ عشق

و دگر هیچ نخواهی داشت

که بریزی

بَر جایِ پایِ عشق …

و چه خواهی کرد ؟

با دو دستِ خالی ؟

با تَپِش هایِ دلی

و نگاهی

که پُر است از خواهش ؟

 

Sartrouville

Oct/2016