دلفگار
نوامبر 26, 2017
مادر
دسامبر 10, 2017

توبه

دل  را   فدایِ  عشقِ  تباهی   نمی کنم

دیگر  نِگَه  به  رویِ  چو ماهی  نمی کنم

گفتن چگونه  این همه اشعارِ عاشقی؟

گُل  را  هَدَر به  چَشمِ سیاهی نمی کنم

عُمری که جُمله رفته  به بیراهه و خطا

باقی  تَلَف به  حسرت  و  آهی نمی کنم

بس   رفته ام   بر  درِ  میخانه  بی قرار

اما  دگر  که  راهیِ  راهی  نمی کنم

دل می تَپَد چو در قفسِ تنگ سینه ام

حسرت زِ خواهشیّ و، نگاهی نمی کنم

گر دل  فُتَد  میانِ  سیَه  چالِ  عاشقی

یاری   دگر  فُتاده  به  چاهی  نمی کنم

گویی زِ دل بریدم و پیمان شکسته ام

روی اَم زِ دل سیَه، و  گناهی نمی کنم

Sartrouville

07/dec/2017