اشک و آزادی
فوریه 14, 2019
صاحب
فوریه 19, 2019

تو

دستم  به  سَرِ  خِرمَنِ  گیسویِ  تو باشد

وین  بادِ  صبا  را  خبر  از  بویِ  تو  باشد

چشمم به  شبِ  تیره  نَخُسبیده  که  شاید

کان ماهِ درخشانِ مَن اش  رویِ تو باشد

من سینه  سپر کردۀ  جانانه  از آن  رو

تیری  که  کمانش  خَمِ  اَبرویِ  تو باشد

برخیزم  و ره توشه  بر آرَم،  نَنِشین ام

زآن روی که قصد و قدمم  کویِ توباشد

باز آ  و نِگه  بر منِ  شوریده  بی افکن

پیمان  که  دعا و نِگَهَش  سوی تو باشد

 

14/Feb/19

Sartrouville