چگونه زیستن
نوامبر 29, 2016
کجاست
دسامبر 2, 2016

جانان

عُمرِ گران در پیِ جانان شده

وز پیِ آن  سَروِ خرامان شده

زار و  نَزارم  بِنُگر وَه  چه سان

بَر درِ لیلی  پیِ  درمان  شده

بهرِ نگاهی پیِ  آن خوش نُما

خسته دل و بی سر و سامان شده

بسکه به  دنبالِ  دلم  رفته ام

پیکره ام بین که چه بی جان شده

قلبِ  چنان  آینه ام  را  شکست

روح و روان بین که چه حیران شده

بر سَرِ عَهدَم  بدهم  جان  و  دل

زندگی اَم  بَر  سَرِ  پیمان  شده