هیاهو
می 15, 2017
گرداب سکوت
می 18, 2017

جنس عشق

[ File # csp16054725, License # 3277056 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / Nejron

برخی آدم ها عاشق نمی شوند

عشق، برایِشان چیزِ غریبی است،

نمی فهمند

مثل بشقاب پرنده

مثل زبان آلمانی برای من.

از جنسِ عشق نیستند.

امّا …

برخی آدم ها هم عاشق نمی شوند

چون، خود، عشق اند

هم از جنسِ عشق و هم خودِ عشق.

که برایِشان مثلِ آب است برایِ ماهی

مثلِ هوا برایِ نفس کشیدن

حتّی یک لحظه بدونِ عشق سر نمی کنند.

نمی توانند سَر کُنند.

خیلی کم یاب

خیلی نایاب ….

Sartrouville

17/May/2017