قفس
نوامبر 19, 2016
صدای پای عشق
نوامبر 21, 2016

جنون

از دردِ  دوری اَت که به  راهِ  جنون  شدم

نام اَت  کنون  سروده ام  و  ارغنون شدم

جایِ سرشکِ  دیدۀ  خود خون فشانده ام

در بستری  فُتاده ام  و  غرقِ خون  شدم

عاشق نبوده ای که بدانی چه می کشم

از خود بپرس  زآنکه  چرا  لاله گون  شدم

یکدم  بیا  کُنون   بَرِ   غمگین  سرایِ  من

تا گویَم اَت حکایتِ خود، چون فسون شدم

چشـمی  سیاه  دیـده ام   و  دل  بباختم

جانَم  بِداده ام  به  تو، از  خود بُرون شدم

رفتـیّ   و   بُرده ای  دلِ   دیوانه   را، نِگَر!

پیـمانه ای  زِ  باده  زدم،  واژگـون  شـدم

Sartrouville

19/Nov/2016