آینه یِ گذشته
می 24, 2017
عشق و معنا
می 27, 2017

حاصلِ عمر

مردمان  را صفتِ خانه، در  و  دیوار  است

لیک، ما را  نَفَسِ عشق و  حضورِ یار  است

همگان  مستِ  وصال  و میِ ناب  و معشوق

لیک، ما  را  حَصَلِ  عُمر، دلِ  خونبار است

Sartrouville

24/May/2017