سال اقتصاد مقاومتی
مارس 13, 2014
برای مردمان سرزمینم
دسامبر 15, 2014

حدیث

با  من  حدیثِ  دلکشِ  آزادگی  مگو
با من زِ رَنج هایِ دل و سادگی مگو

با  من  مگو  از   آینۀ  پُر  غبارِ  دل
از شور و حالِ سرکشِ دلدادگی مگو

زاین سالیانِ زحمت و پُر درد و رنج و غم
از  کوچه هایِ خلوتِ  آوارگی  مگو

دیگر مگو زِ چهرۀ دَرهَم شکسته ام
از  قامتِ  خمیده  و  افتادگی  مگو

جانَم نثارِ عشق و  قدم هایِ عاشقان
از سالیانِ  وحشت  و  خونبارِگی  مگو

سَر داده ام کنون، که سزاوارَم این چُنین
از غُصّه ها و مِحنَت و  بیچارگی مگو

جانَم به کف نِهاده، بَسی زخم خورده اَم
از  هجرِ  موطن و  غم  و  اِستادگی  مگو

پیمانِ عشق با  دلِ  دیوانه  بسته ام
از  دیدگانِ خسته  و دیوانگی  مگو

پاریس – ژوئیه 2014