نگران
دسامبر 11, 2016
کاوش
دسامبر 12, 2016

حراج

در لا  به  لایِ  کوچه  و   بازار  میروم

در  جستجویِ  کوچۀ  دلدار  می روم

تا یابَم  آن طالب و  اربابِ جانِ خویش

دل را به دست و سویِ خریدار میروم

 

Sartrouville

11/Dec/2016