کجاست
دسامبر 2, 2016
مردم فرانسه چه میخواهند؟
دسامبر 3, 2016

حریم

دل، حَریم دارد

نه هر کسی را بَدان راه

و نه هر “تَنی” لایقِ دلدار

که عشق

دل می خواهد و صاحبدل

و نه هر “تنی” را “دل”.

عاشق که شدی

دل از کف می دهی

یعنی دل اَت را به کف می نِهی

و می سِپاری به دستانِ کسی

که دلدارِ توست

که نگهبانِ دل اَت باشد.

امانتی ست

که امانت دار می طَلَبَد

و حریمی ست

که تنها راه نفوذَش

عشق است

امّا ….

دریغ

که حتّی عشق نیز حَریم و حُرمَت اَش را از کف داده.

 

Sartrouville

26/Nov/2016