حکایت
نوامبر 27, 2016
قصیده هجران
نوامبر 28, 2016

حقیقت و رویا

می توان خوابید

تا شاید در خواب

بتوان

تلخیِ حقیقت را به شیرینیِ رویا گره زد

و دَمی آسود

می توان خوابید

نه

می توان خود را به خواب زد

و خود را فَریفت

از حقایقِ تلخِ زندگی

و گاه باید

شیرینی خود فریبی را

رُجحان داد

به تلخیِ حقیقت

زندگی با رویا

شیرین تر است تا با حقیقت.

دَمی بیاسای

با رویاهای اَت … زندگی شیرین!!! است.

 

Sartrouville

26/Nov/2016