و گاهی زندگی
اکتبر 31, 2016
گریه و خنده
نوامبر 1, 2016

حکایت

به  حکایات   و   داستان  برسیم

وآنچه  بُگذشته در  میان  برسیم

حـرفِ مستیّ و عاشقی زده ایم

به  کلامیّ   و    گُفتُمان  برسیم

گر رها کرده دل به حالَت خویش

بـه دلِ  زار  و  بـی زبـان  برسـیم

گـر جفا پیشه ای رها کرده ست

ما  به  زیبایِ  دل سِتان  برسیم

گر  زِ  دلبر  به دل جفا رفته ست

باز گشته، به خسته جان برسیم

وَقع  و  اَرجی  به دشمنی نَنِهیم

دشمنی بس! به دوستان برسیم

رو  بـه  سـویِ  سـراب  آوردیـم

تا  به  دیـدارِ  تشـنگان  برسـیم

دادنِ  دل  ضرر  نخواهد  داشت

گر به سود، همچنین زیان برسیم

زین  گُلِ  چند روزه  گو  چه رسد؟

خوشتر آن دَم به بوستان برسیم

آن  رها  کن  جفا  به  پیمان کرد

بـه  دلِ  صـافِ  مردمـان  برسیم

Sartrouville

01/Nov/2016