عشق و طنز
نوامبر 24, 2016
حرف دل
نوامبر 25, 2016

خانه به دوش

خانه ام بَر دوشَم و دورِ جهان گردیده ام

عاشق و دیوانۀ  لیلی  هزاران  دیده ام

در دلِ هر بَرزَنی آوازِعشقی بود و  لیک

هرگز  آوایی بجز نجوایِ  تو  نشنیده ام

آمدم در کویِ تو  چون عاشقِ دیوانه ای

تا  نگاهی افکنی بر  این دلِ  رنجیده ام

سِحر و افسونِ تواَم ای نازنین دلدارِ من

جُز تو اِی آرامِ جان، پیمانِ خود بُبریده ام

 

Sartrouville

23/Nov/2016