چشم به راه
دسامبر 18, 2016
زیباترین ترانه
دسامبر 19, 2016

خروش

( الهام بیت اختتامیه از سعدی)

امیدِ بانگِ تو دارم، چه عاشقانه  به گوشم

ولی  زِ  بیمِ  رقیبان بگو چگونه  خروشم؟

زمانه ام  به  سر آمد، در انتظارِ  تو مُردَم

به دیدگانِ پُر ازخون، غم اَم چگونه بپوشم؟

نگه بَر اوجِ سَما و، دو دستِ خود به دُعایی

امیدِ  معجزه ایّ  و  به گوشِ بانگِ  سُروشَم

که  گر  زِ  دَر به دَر آیی، چُنان  سِپَندِ  برآتش

به جست وخیز برآیم، چو مِی به خُمره بجوشم

نگاهِ  من به  نگاهَت،  لب اَت حوالۀ  جامی

زِ  جامِ  بادۀ   لَعل اَت  بگو  چگونه  ننوشم؟

مرا چه بیهُده  دادی  و همچو  سَعد  بَر آنم

که از وجودِ  تو مویی  به  عالَمی  نفروشم

Sartrouville

18/Dec/2016