حوصله
مارس 16, 2017
بازار
مارس 18, 2017

خسته

بهتر آن بوده  که حرفی نَزَنَم  از  دلِ  ریش

بهتر آن بوده که جایی نَبَرَم این غمِ خویش

بِگُذارم  قفسِ  سینه   بِمانَد   همه  عُمر

و به  بیگانه  نگویم  زِ درونم  کم  و  بیش

که چگونه  نَفَسم  گرمِ  به سرمایِ  دلی

تا  که  بیگانه  نداند که پَری  رفته  زِ پیش

باید  عُمری  بِکِشَم  کولۀ   این  بارِ  گران

این تنِ خستۀ* دلدار و دلِ خسته زِ نیش

 

*خسته = زخمی

Sartrouville

12/Mars/2017