نقدی بر انقلاب
دسامبر 26, 2016
راحت جان
دسامبر 28, 2016

خستگی

خستگی های اَت را آنقدر می نویسی و پاک می کنی،

آنقدر می نویسی و پاک می کنی،

که جایِ مداد خسته از پاک کردن اَت نیز رویِ صفحۀ سپید و تازه، باقی می مانَد.

و آنگاه تو می مانی و مدادی خسته و صفحه ای خسته تَر از هر دو …

 

Sartrouville

27/Dec/2016