حال و روزگار
آوریل 26, 2017
کوتاه از دل
آوریل 28, 2017

خطا

من ندانم  که تو را  این همه  مستی  زِ چِه بود

مستِ  از  بادۀ   معشوقه   و  یا   حادثه   بود

هر چه بگذشته، از آن  عارضه می شُد  فهمید

از  منِ  خسته  و  دلداده، خطا  سر  زده  بود

Sartrouville

16/Avril/2017